trong nhóm có các kiểu người nào

Các kiểu người thường gặp khi làm việc nhóm

Công bằng mà nói họ là những “con ong chăm chỉ’’ và là người xúc tiến cũng như tiến hành công việc. Những bài học