cách trả lời phỏng vấn chuyên nghiệp

Các phong cách trả lời phỏng vấn chuyên nghiệp

Không nói nhiều đến thời gian, trình tự làm việc hay các thông tin khác đã viết trên hồ sơ trừ phi họ yêu cầu.